Thành phố Đà Lạt tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017 

    Chiều ngày 11/4, tại Trung tâm hành chính thành phố, UBND Tp. Đà Lạt tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. 

    Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; lãnh đạo các xã, phường; Trưởng ban vận động xây dựng đời sống văn hóa các khu dân cư trên địa bàn thành phố. 


Biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong việc thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2017

    Năm 2017, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của các thành viên Ban Chỉ đạo, với sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp Nhân dân Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn thành phố đã đạt được kết quả cao, đáng khích lệ. Đến nay, toàn thành phố có 38.855/40.867 hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” (trong đó có 4.970 “Gia đình văn hóa tiêu biểu”), 240/249 thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa, 14/16 xã, phường được công nhận và giữ vững danh hiệu đạt chuẩn văn hóa (Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, Phường đạt chuẩn văn minh đô thị); Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” được triển khai sâu rộng; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội từng bước được thực hiện đúng quy định; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức thường xuyên…

    Phát huy những kết quả đã đạt được của Phong trào TDĐKXDĐSVH trong thời gian qua, năm 2018 thành phố Đà Lạt phấn đấu có 90% số hộ gia đình, 90% thôn, tổ dân phố, 95% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 100% xã, phường được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

    Nhân dịp này, UBND thành phố đã trao trao Giấy chứng nhận và khen thưởng 19 Khu dân cư văn hóa, 11 Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; biểu dương, khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2017.