Phường 7, thành phố Đà Lạt, điểm sáng trong xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị 
    Phường 7, một phường vùng ven nằm về hướng Tây Bắc của thành phố Đà Lạt, với diện tích tự nhiên 34,43km2, 17 tổ dân phố, dân số 15.604 người, trong đó trên 80% hộ dân sản xuất nông nghiệp, gần 20% dịch vụ thương mại và các ngành, nghề khác. Những năm gần đây, thực hiện chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, kinh tế - xã hội của địa phương đã có bước phát triển mạnh mẽ, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội luôn được giữ vững. Đặc biệt, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở, cùng với sự đồng thuận, chung tay vào cuộc của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung, xây dựng phường  đạt chuẩn văn minh đô thị nói riêng đã góp phần làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Các tiêu chí quy định xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đều được cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường thực hiện với quyết tâm cao và hoàn thành theo đúng kế hoạch.


Trao bằng công nhận phường đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2015-2016


    Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm thực hiện. Việc vi phạm pháp luật trong nhân dân từng bước giảm dần, ý thức chấp hành pháp luật của công dân ngày càng được thể hiện rõ nét, nhất là trong việc xây dựng công trình, nhà ở theo quy hoạch; các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân được hòa giải kịp thời; tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư ngày càng được củng cố. Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

    Việc phát triển kinh tế, quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch được triển khai sâu rộng và mang lại kết quả cao. Đời sống kinh tế của nhân dân ổn định; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt hiệu quả, kinh doanh buôn bán từng bước phát triển. Trên địa bàn phường có 5 hợp tác xã, 01 chi nhánh hợp tác xã vận tải; trên 15 tổ hợp tác và 10 hộ cá nhân sản xuất, kinh doanh có hiệu quả theo tiêu chuẩn VietGap. Phường không có hộ đói, số hộ nghèo giảm dần theo từng năm. Phường có quy hoạch chung đô thị và quy hoạch chi tiết đô thị theo quy hoạch chung của thành phố; các công trình hạ tầng cơ sở đô thị được đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo đạt tiêu chuẩn theo quy định.  

    Hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa ngày càng được nâng lên. Hàng năm tỷ lệ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn phường luôn đạt trên 99%, cuối năm bình xét có trên 92% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 16/17 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Toàn phường có 01 sân bóng đá, 01 câu lạc bộ thể hình, 01 câu lạc bộ thẩm mỹ hoạt động hiệu quả; 100% tổ dân phố có điểm sinh hoạt hoạt động thường xuyên; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, hoạt động câu lạc bộ được duy trì đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hệ thống trường học đảm bảo theo quy định với 100% trường được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục; 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường.

    Công tác Y tế, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình được thực hiện tốt. Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được thăm khám và tiêm phòng theo quy định; 95% trẻ em trong độ tuổi đều được tiên chủng; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của nhân dân đạt trên 77%. Đại đa số nhân dân đều thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo đúng các quy định của Trung ương, địa phương và Quy ước, Hương ước tại cộng đồng dân cư; các hoạt động kinh doanh văn hóa, dịch vụ văn hóa công cộng luôn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật;….

    Với những kết quả đạt được, vừa qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường 7 đã vinh dự được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt quyết định công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2015-2016. 

    Có thể khẳng định: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung và xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị nói riêng ở phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã thực sự đi vào đời sống người dân và trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển. Đặc biệt, với chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn với xây dựng đô thị văn minh, phong trào sẽ trở thành động lực thúc đẩy, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân trên địa bàn phường 7, thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng trong thời gian đến./.