Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở 

    Lâm Đồng là vùng đất Nam Tây Nguyên, có 12 đơn vị hành chính (02 thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và 10 huyện), 147 xã, phường, thị trấn với diện tích tự nhiên gần 10.000 km2. Dân số toàn tỉnh trên 1.200.000 người, trong đó dân số nông thôn 738.935 người, chiếm 62,13%. Là miền đất hội tụ nhiều dân tộc anh em trong cả nước với 43 dân tộc khác nhau cư trú và sinh sống. Các dân tộc anh em cùng chung sống trên địa bàn tỉnh đều có những nét văn hóa truyền thống đặc trưng riêng, nhưng sống hòa thuận, đoàn kết trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc và trong lao động sản xuất, xây dựng quê hương. 

    Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, trong thời gian qua, cùng với sự lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phát triển văn hóa nói chung, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở nói riêng trên địa bàn tỉnh được triển khai sâu rộng, có hiệu quả; nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng được nâng lên; truyền thống văn hóa của nhân dân các dân tộc trong tỉnh được giữ gìn và phát huy, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

    Để triển khai thực hiện hiệu quả việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương cụ thể hóa nhiệm vụ bằng việc đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa cơ sở vào Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm để thực hiện tại địa phương, đơn vị. Kịp thời tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kểt xây dựng đời sổng văn hóa” tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các huyện, thành phố, và Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở các thôn, tổ dân phố; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, để các nội dung văn hóa thấm sâu vào mọi tầng lớp xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, đạo đức, lối sống như: Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền đến các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh; hướng dẫn việc xây dựng tư tưởng văn hóa trong toàn Đảng bộ, gắn kết công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa và tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03-CT/TW Bộ Chính trị và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân viên chức, lao động; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh Lâm Đồng, ngành Giáo dục và Đào tạo;…để triển khai xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở một cách đồng bộ, thiết thực.  


Phong trào Văn hóa, văn nghệ ở cơ sở được quan tâm tổ chức thường xuyên

    Nhờ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, đến nay phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Toàn tỉnh có có 259.078/297.051 hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 87,2%, tăng 10% so với năm 2010; 1.449/1.573 khu dân cư được công nhận danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 92,1%; trên 1.480/1.609 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 92%; có 89/147 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được công nhận danh hiệu văn hóa; 125/147 thiết chế văn hóa xã, phường, thị trấn, đạt tỷ lệ 85%; 1.193/1.573 khu dân cư (thôn, buôn, tổ dân phố) có nhà văn hóa. Đặc biệt nhiều tấm gương gia đình văn hoá tiêu biểu, gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình hiếu học, khu dân cư văn hoá tiêu biểu xuất sắc đã xuất hiện, có tác dụng nêu gương tốt trong cộng đồng.  

    Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có bước chuyển biến rõ nét, nhiều hình thức sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao truyền thống được tổ chức sôi nổi ở các địa phương, trong các cơ quan, đơn vị. Việc cưới theo nếp sống văn minh về cơ bản được tổ chức với tinh thần trang trọng, không phô trương hình thức, giảm được các hiện tượng tiêu cực, gọn nhẹ. Đã xuất hiện cách làm hay như: Tổ chức đám cưới tập thể cho thanh niên; tổ chức cưới không mời thuốc lá…Việc tang hiện nay đã giảm được các thủ tục rườm rà, các hủ tục lạc hậu. Trong tang lễ, đa số gia đình tổ chức gọn nhẹ; các hủ tục lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh giảm đáng kể. Trong hoạt động lễ hội; Các lễ hội truyền thống được tổ chức trọng thể gắn với các di tích lịch sử, thông qua việc tổ chức lễ hội hàng năm là cơ sở để bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 


Thiết chế Văn hóa-Thể thao thành phố Bảo Lộc được đầu tư xây dựng khang trang

    Có thể khằng định: Hoạt động văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã đem lại nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, trong đó trọng tâm là công tác xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội;… đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; nâng cao ý thức tự quản cộng đồng; huy động nguồn lực to lớn trong Nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa cộng đồng; các chỉ tiêu về văn hóa được thực hiện tốt, tệ nạn xã hội giảm dần; các giá trị văn hóa truyền thống được phát huy và có tác dụng động viên nhân dân tham gia tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa - xã hội; trật tự an ninh, an toàn xã hội được bảo đảm, người dân sống có kỷ cương, nền nếp, tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật dần được hình thành tại địa phương, cơ sở. 

    Để công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ngày càng phát triển trong thời gian đến, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc ở các cấp trong việc phối hợp lãnh đạo, tổ chức, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và vận dụng có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển đời sống văn hóa cơ sở; trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (khóa XI) của Ban chấp hành Trung ương Đảng về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở; khai thác và phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của cộng đồng dân cư; quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, tập huấn và xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường vai trò tự quản của cộng đồng dân cư; phát huy vai trò của các tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài nước, hỗ trợ phát triển văn hóa, khuyến khích các tổ chức xã hội tham gia vào xây dựng và phát triển văn hóa cơ sở; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, nghệ thuật quần chúng nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan toả trong cộng đồng.