Lâm Đồng phấn đấu có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

    Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020 trong xây dựng nông thôn mới, ngày 29/01/2019 UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 591/UBND-NN để giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.


Tăng cường xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở,
góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới


    Theo đó, năm 2019 toàn tỉnh có 15 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: xã Đạ Chais - huyện Lạc Dương, xã Liên Hà, Mê Linh, Phi Tô - huyện Lâm Hà, xã Rô Men, Đạ K’Nàng - huyện Đam Rông, xã Liên Đầm, Đinh Trang Hòa, Tam Bố - huyện Di Linh, xã Lộc Nam, Lộc Lâm - huyện Bảo Lâm, xã Phước Lộc - huyện Đạ Huoai, xã Đạ Lây - huyện Đạ Tẻh, xã Đồng Nai Thượng, Mỹ Lâm - huyện Cát Tiên. 

    Để hoàn thành chỉ tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị cấp xã triển khai thực hiện nhiều biện pháp và lồng ghép các nguồn lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn, đảm bảo xây dựng xã nông thôn mới đạt các tiêu chí thực chất, bền vững; tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn làm tiền đề để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn.