Lâm Đồng nâng cao hiệu quả các thiết chê văn hóa cơ sở 
    Cơ sở vật chất văn hóa là một trong các tiêu chí quan trọng và thiết thực trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới đối với nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ của nhân dân. Vì thế thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã từng bước triển khai quy hoạch, rà soát, đầu tư xây dựng và nâng cấp các thiết chế văn hóa cơ sở. 

    Toàn tỉnh hiện có 132/147 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa và 1177/1573 thôn, tổ dân phố có nhà sinh hoạt cộng đồng. Trong đó có 132/132 nhà văn hóa xã, phường, thị trấn, 698/1177 nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, tổ dân phố được trang bị âm thanh cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa – văn nghệ của nhân dân. 

    Qua khảo sát, đánh giá thực trạng và nắm bắt tình hình tại các địa phương trên địa bàn tỉnh ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Lâm Đồng nhận thấy: khi xây dựng xong nhà văn hóa xã, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, tổ dân phố; việc quản lý sử dụng không phát huy được hiệu quả gây lãng phí, tốn kém.NVH xã Bình Thạnh – huyện Đức Trọng

    Trên cơ sở những nguồn lực đã được đầu tư, ngành VHTTDL đang tích cực chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch, chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và vui chơi, giải trí nhằm sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ của người dân địa phương. Đồng thời hướng dẫn các địa phương đổi mới cơ chế quản lý, khuyến khích xã hội hóa (theo Quyết định số 2244/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Bộ VHTTDL về Ban hành Chương trình hành động của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng) đối với các hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn nhằm thu hút và tạo điều kiện để nhân dân thường xuyên đến sinh hoạt, luyện tập thể dục, thể thao.