Lâm Đồng có 77 xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 

    Thực hiện Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 12/02/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, sau 7 năm triển khai thực hiện, đến nay Lâm Đồng đã có 77 xã được công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. 


Cán bộ và nhân dân xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt
tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

    Đạt được những kết quả nêu trên, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia giúp nhau phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao giá trị sản xuất; tham gia các loại hình hợp tác phát triển kinh tế nhằm tăng thu nhập; quan tâm nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, thôn, buôn văn hóa; tập trung đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đi đôi với thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân; tích cực thực hiện tốt xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn, đặc biệt trong việc cưới, việc tang và lễ hội; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;… qua đó kinh tế - xã hội của địa phương đã có bước phát triển mạnh mẽ, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội luôn được giữ vững.  

    Có thể khẳng định: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung và xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” nói riêng trên địa bàn tỉnh đã thực sự đi vào đời sống của Nhân dân. Đặc biệt, với chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào sẽ trở thành động lực thúc đẩy, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến./.