Lâm Đồng có 60 xã cán đích đạt chuẩn nông thôn mới 
    Thực hiện phong trào thi đua “Cùng cả nước Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới”, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, đến nay toàn tỉnh có 60/117 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 51,28%; có 19 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 30 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 08 xã đạt dưới 10 tiêu chí (Bình quân đạt 16 tiêu chí/xã, tăng 01 tiêu chí/xã so với năm 2015). Huyện Đơn Dương được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn NTM; thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 
 


Liên hoan nghệ thuật quần chúng các xã điểm nông thôn mới, lần thứ III - 2016

    Năm 2017, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đầu tư các nguồn lực phấn đấu có 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới, qua đó góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, nâng cao đời sống vật chất cũng như đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.