Lâm Đồng đẩy mạnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2019 

    Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Quyết định số 2589/QĐ-TTg, ngày 26/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” ; vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-SVHTTDL về tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2019 trên địa bàn tỉnh.


Tuyên truyền, cổ động trực quan tại cơ sở

    Với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo toàn ngành đẩy mạnh tuyên truyển về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3; chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc trên tinh thần yêu thương và chia sẻ…. nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, để từ đó có hành động thiết thực về xây dựng hạnh phúc trong gia đình, cộng đồng và toàn xã hội.