Kiểm tra Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017 

    Thực hiện chương trình công tác năm 2017, vừa qua trong 02 ngày 08 - 09/11, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 2 đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ Phong trào TDĐKXDĐSVH tại 4 huyện, thành phố (Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai và thành phố Bảo Lộc).


Kiểm tra thực tế tại địa bàn khu dân cư


    Qua kiểm tra thực tế và báo cáo của các địa phương cho thấy, trong thời gian qua Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn các huyện, thành phố luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở; công tác kiện toàn và tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp, Ban Vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được tiến hành thường xuyên; công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của nhân dân. Việc thực hiện tốt các nội dung Phong trào TDĐKXDĐSVH đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng ở địa phương. Thông qua Phong trào, nhiều địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo; từ đó xuất hiện nhiều gương điển hình cần nhân rộng như: Mô hình huy động vốn doanh nghiệp và vốn đóng góp của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số làm nhà tắm, nhà vệ sinh ở xã Đồng Nai Thượng (huyện Cát Tiên), Mô hình “Tổ an toàn” ở xã Hương Lâm (huyện  Đạ Tẻh), mô hình trồng hoa cỏ lạc hai bên đường ở thị trấn Mađaguôi (huyện Đạ Huoai), mô hình “Giáo họ không có tội phạm” ở xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc…


Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Đạ Tẻh

    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được việc triển khai thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH ở các địa phương còn những hạn chế nhất định như: Tỷ lệ gia đình, khu dân cư văn hóa tăng lên hàng năm nhưng chất lượng chưa đồng đều; một số doanh nghiệp chưa chú trọng trong việc xây dựng “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; kinh phí dành cho các hoạt động phong trào chưa đáp ứng nhu cầu hoạt động…

    Tại các buổi làm việc, các Đoàn kiểm tra cũng đã giải đáp những thắc mắc của cơ sở liên quan đến việc triển khai thực hiện quy trình bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào; công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và tổ chức hoạt động của các thiết chế văn hóa; kinh phí dành cho hoạt động Ban Chỉ đạo các cấp. Đồng thời ghi nhận các kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách để đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành nhằm xây dựng Phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển ngày càng bền vững, hiệu quả trong thời gian đến.