Kiểm tra Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2016 

    Trong các ngày 2-3/11 và ngày 8/11, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh thành lập 2 đoàn kiểm tra tại 4 huyện: Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh và Bảo Lâm. Đoàn đã trực tiếp đi kiểm tra tại xã Ka Đô (Đơn Dương), xã Đà Loan (Đức Trọng), xã Hòa Ninh (Di Linh) và xã Lộc Ngãi (Bảo Lâm). 
    Trên cơ sở báo cáo và kiểm tra thực tế cho thấy, trong thời gian qua Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn các huyện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở; công tác kiện toàn và tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp, Ban Vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được tiến hành thường xuyên; công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của nhân dân. Việc thực hiện tốt các nội dung Phong trào TDĐKXDĐSVH đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng ở địa phương.

    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được việc triển khai thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH ở các địa phương còn những hạn chế như: Tỷ lệ gia đình, khu dân cư văn hóa tăng lên hàng năm nhưng chất lượng chưa đồng đều; một số doanh nghiệp chưa chú trọng trong việc xây dựng “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; kinh phí dành cho các hoạt động phong trào chưa đáp ứng nhu cầu hoạt động…

    Tại các buổi làm việc,  Đoàn kiểm tra cũng đã giải đáp những thắc mắc của cơ sở liên quan đến việc triển khai thực hiện quy trình bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào; công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và tổ chức hoạt động của các thiết chế văn hóa. Đồng thời Đoàn cũng đã ghi nhận các kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách để đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành nhằm xây dựng Phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển ngày càng bền vững.

Một số hình ảnh kèm theo:


Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo tỉnh làm việc với BCĐ Phong trào huyện Đức Trọng


Đoàn kiểm tra thực tế tình hình hoạt động của Nhà văn hóa xã Ka Đô- huyện Đơn Dương


Đoàn đến thăm hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho
Phong trào TDĐKXDĐSVH ở xã Đà Loan – huyện Đức Trọng