Khởi sắc Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Đồng Nai Thượng 

    Đồng Nai Thượng là một xã vùng sâu, vùng xa, nằm cách trung tâm huyện Cát Tiên khoảng 50km, toàn xã có 5 thôn, 409 hộ gia đình (trong đó 353 hộ đồng bào dân tộc Mạ, Tày, Stiêng…), với 1.719 khẩu. 

    Trước đây, Đồng Nai Thượng được biết đến như là một trong những xã khó khăn nhất và nghèo nhất của tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của các Ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là thông qua việc triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐVH) gắn với xây dựng nông thôn mới, bộ mặt của xã đã có sự khởi sắc, đời sống vật chất cũng như đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.


Một Gia đình văn hóa tiêu biểu của xã Đồng Nai Thượng


   

 Xác định được tầm quan trọng của văn hóa đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, duy trì an ninh trật tự tại địa phương, ngay từ khi Phong trào TDĐKXDĐVH được phát động, xã Đồng Nai Thượng đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban vận động xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Nhờ đó, các nội dung phong trào TDĐKXDĐSVH được triển khai đến từng người dân, hộ gia đình. Việc đăng ký xây dựng, bình xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” được thực hiện công khai, dân chủ. Tỷ lệ số hộ gia đình văn hóa trên địa bàn xã năm sau cao hơn so với năm trước, năm 2016 toàn xã có 349/409 hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 85,3%; cùng với việc chú trọng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, phong trào xây dựng thôn văn hóa cũng được các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân quan tâm thực hiện; đến nay 5/5 thôn của xã đã được công nhận danh hiệu “Thôn văn hoá”.Thôn Bù Gia Rá - Một thôn văn hóa tiêu biểu của xã Đồng Nai Thượng


Với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên toàn xã,  tin chắc xã Đồng Nai Thượng sẽ sớm xây dựng thành công Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đó là tiền đề để xây dựng xã nông thôn mới.