Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018 

    Nhằm Phát huy sức mạnh tổng hợp của Ban Chỉ đạo các cấp và các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”; tiếp tục đưa phong trào phát triển một cách sâu rộng, bền vững, đồng thời tạo chuyến biến mạnh mẽ về chất lượng Phong trào. Ngày 15/3/2018, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 1393/KH-BCĐ để triển khai nhiệm vụ Phong trào năm 2018.

    Theo Kế hoạch, năm 2018, Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai một số nội dung trọng tâm của Phong trào như: 
    (1) Các thành viên và cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo cụ thể hóa nhiệm vụ của Phong trào gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa theo kế hoạch chung của Ban chỉ đạo; 
    (2) Hướng dẫn các địa phương triển khai các nội dung trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018; 
    (3) Chỉ đạo triển khai lồng ghép các nội dung Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để tổ chức thực hiện ở từng cơ quan, đơn vị; 
    (4) Tiếp tục tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo và sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp; 
    (5) Đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch truyền thông về phát triển Phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 
    (6) Chỉ đạo tổ chức liên hoan Văn nghệ - Thể thao các xã, phường, thị trấn văn hóa tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2018; 
    (7) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 
    (8) Tổ chức điều tra, đánh giá những tác động của phong trào “TDĐKXDĐSVH” đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống văn hóa của nhân dân trên địa bàn tỉnh; 
    (9) Sơ kết 3 năm thực hiện Phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án truyền thông phát triển Phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh; 
    (10) Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh năm 2018;....

    Với những nội dung trọng tâm trên, Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” yêu cầu các thành viên và cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các cấp cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân tỉnh; cấp ủy, chính quyền các cấp để triển khai thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở  phù hợp với thực tiễn địa phương, đảm bảo chất lượng và hiệu quả của phong trào./.