Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Lâm Đồng Tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 

    Sáng ngày 21/01/2019, tại UBND tỉnh, ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã chủ trì cuộc họp Tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

    Trong năm 2018, công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Phong trào TDĐKXDĐSVH đã được Ban Chỉ đạo các cấp từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời; công tác tuyên truyền, vận động đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận danh hiệu văn hóa được thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ, nên số lượng và chất lượng phong trào ngày càng được nâng lên. 


Toàn cảnh cuộc họp Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH


    Tính đến nay, toàn tỉnh có 266.480/301.105 hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá” (đạt 88,5%); 1.435/1.541 thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận “Thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa” (đạt 93,1%); 117/147 xã, phường, thị trấn được công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới ” và “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” (79,6%); 1.513/1.609 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt danh hiệu văn hoá (94%); 136/147 xã, phường, thị trấn có nhà văn hoá, 1.280/1.541 thôn, buôn, tổ dân phố có nhà sinh hoạt cộng đồng từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của Nhân dân.

    Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH ở một số địa phương vẫn còn thiên về bề nổi; công tác biểu dương, khen thưởng một số danh hiệu trong Phong trào chưa kịp thời, chưa khích lệ được Phong trào; một số nội dung Phong trào chưa các địa phương chú trọng, nên ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả Phong trào trên địa bàn tỉnh.


Các thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh thảo luận tại cuộc họp


    Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của Phong trào TDĐKXDĐSVH trong năm 2018, đồng thời yêu cầu Ban Chỉ đạo các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền việc thực hiện Phong trào đến từng cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, hộ gia đình để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Phong trào TDĐKXDĐSVH; triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về Phong trào TDĐKXDĐSVH; qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.