Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Lâm Đồng tổng kết nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 

    Sáng ngày 18/01, tại Trung tâm hành chính tỉnh, ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp tổng kết nhiệm vụ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

    Trong năm 2017, công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Phong trào TDĐKXDĐSVH đã được Ban Chỉ đạo các cấp từ tỉnh đến cơ sở quán triệt thực hiện nghiêm túc, kịp thời; công tác tuyên truyền, vận động đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận danh hiệu văn hóa được thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ nên số lượng và chất lượng phong trào ngày càng được nâng lên. 


Toàn cảnh cuộc họp tổng kết nhiệm vụ Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2017,
triển khai nhiệm vụ năm 2018

    Tính đến nay, toàn tỉnh có 265.063/301.105 hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá” (88,03%); 1.458/1.541 thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận “Thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa” (94,6%); 102/147 xã, phường, thị trấn được công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới ” và “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” (69,3%); 1.497/1.609 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt danh hiệu văn hoá (93%); 127/147 xã, phường, thị trấn có nhà văn hoá, 1.221/1.541 thôn, buôn, tổ dân phố có nhà sinh hoạt cộng đồng; Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến đã lan toả trong cộng đồng dân cư…

    Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH ở một số địa phương vẫn thiên về bề nổi; đội ngũ cán bộ làm công tác phong trào luôn biến động; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp  chưa được quan tâm kịp thời…làm ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng phong trào.

    Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của Phong trào TDĐKXDĐSVH trong năm qua, đồng thời yêu cầu trong năm 2018, việc triển khai thực hiện Phong trào cần đi vào chiều sâu; tổ chức kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, từ tỉnh đến cơ sở; đảm bảo kinh phí hoạt động phong trào; quy hoạch quỹ đất, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao; sửa đổi các nội dung tiêu chí đánh giá, bình xét công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.