Đạ Tẻh: 86 thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa 
    Ngày 15/11/ 2016, UBND huyện Đạ Tẻh đã ra quyết định công nhận danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2016 cho 86/106 khu dân cư (thôn, tổ dân phố) của 11 xã, thị trấn, chiếm tỷ lệ 81,1%; trong đó có 37 khu dân cư 3 năm liền giữ vững danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa (2014-2016). 
 


Một Khu dân cư văn hóa của xã Quốc oai, huyện Đạ Tẻh

    Xây dựng khu dân cư văn hóa được coi là nền tảng của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện trong nhiều năm qua. Từ các khu dân cư, phong trào được phát triển sâu rộng, toàn diện, tạo khí thế   thi đua sôi nổi giữa các hộ gia đình văn hóa; qua đó trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã có 10.561/12.043 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Các khu dân cư đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa đều thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, vệ sinh môi trường, xóa đói giảm nghèo; có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh… Phong trào cũng đã góp phần xây dựng thành công 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Đạ Kho, Quảng Trị, Hà Đông, An Nhơn), phấn đấu đưa huyện Đạ Tẻh về đích nông thôn mới năm 2019.