Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2018 

    Ngày 07/5/2018, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-SVHTTDL về việc Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2018.


Xe lưu động tuyên truyền các hoạt động gia đình và phòng,
chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

    Theo Kế hoạch, trong tháng 6, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra nhiều hoạt động triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2018 như: Đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; gặp mặt, biểu dương khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc, các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác xây dựng nếp sống văn hóa và phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc; tổ chức mít tinh, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, du lịch, vui chơi giải trí...Trong đó trọng tâm là Lễ phát động Chiến dịch “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương và nói không với bạo lực gia đình” nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2018.

    Thông qua việc tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của gia đình và công tác gia đình; về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến xây dựng gia đình hạnh phúc; về quyền, nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình và toàn xã hội, góp phần phát huy giá trị đẹp các mối quan hệ trong gia đình.