Ngành Văn hóa,Thể thao và Du lịch Lâm Đồng triển khai kế hoạch công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018 

    Vừa qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-SVHTTDL ngày 26/01/2017 để triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

    Với chủ đề “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”, năm 2018, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tâp trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai quán triệt, truyền thông thực hiện Luật, các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình của Trung ương, của tỉnh; tăng cường ổn định tổ chức, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác gia đình các cấp; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lồng ghép các nội dung công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2018, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực; đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương gắn với tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2018), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ 25/11; tổ chức đánh giá, sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” trên địa bàn tỉnh, tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai thực hiện các chương trình phối hợp về công tác gia đình với các ngành, đoàn thể liên quan như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân....

    Việc triển khai kế hoạch thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; thực hiện tốt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá gia đình Việt Nam; tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, hướng tới xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong việc phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực; xây dựng gia đình Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, tầm nhìn 2030./.