Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình 

    Trong những năm gần đây, việc triển khai thực hiện công tác gia đình nói chung và công tác phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố.


Tuyên truyền công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Đạ Huoai

    Với vai trò là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, trong thời gian qua, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tích cực, chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền với nội dung đa dạng, hình thức phong phú. Trong đó đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình thông qua các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Ngày thành lập hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11… ; xây dựng nhiều cụm panô, băng rôn, phướn và tài liệu tuyên truyền về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới; triển khai thực hiện có hiệu quả “Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020; chú trọng duy trì và phát triển các Câu lạc bộ Gia đình văn hóa (sinh hoạt lồng ghép câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, CLB phòng chống bạo lực gia đình).


Sở VHTTDL phối hợp Hội LHPN tỉnh tổ chức gặp mặt, tọa đàm, biểu dương
 Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc năm 2017

    Bên cạnh đó, Sở VHTTDL thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hội thảo, hội nghị biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Nhờ đó, số lượng và chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên, tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn các huyện, thành phố, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có chiều hướng ngày càng giảm. 

    Có thể nói, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay, nhận thức của toàn xã hội về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình gắn với xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa ngày càng được nâng cao; đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần của các hộ gia đình, nhất là các hộ gia đình đồng bào ở vùng sâu, vùng xa ngày càng được nâng lên góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.