Lâm Đồng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Lâm Đồng. 

    Ngày 12/12/2013, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết định số 2564/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Lâm Đồng. Nội dung Quy chế gồm có 4 chương và 19 điều. Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất trong thảo luận, bàn bạc những vấn đề công tác; đồng thời phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của từng thành viên. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và phương thức hoạt động.
    Theo đó, Quy chế này quy định rõ về chức năng của Ban Chỉ đạo công tác gia đình như: Chỉ đạo các cơ quan có liên quan tổ chức phối hợp trong việc triển khai công tác gia đình trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo việc tổ chức hoạt động thuộc lĩnh vực công tác gia đình theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước về công tác gia đình cùng cấp; Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp dưới và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

 


Liên hoan Gia đình nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2013.  Ảnh: Đức Hải

    Những nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo bao gồm: Xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt về công tác gia đình; tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong chỉ đạo thực hiện công tác gia đình; đề xuất các giải pháp huy động mọi nguồn lực, tập hợp mọi lực lượng đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác gia đình trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chủ động phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về gia đình trong việc triển khai công tác gia đình; tổ chức kiểm tra, phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, kết luận của Ban Chỉ đạo tỉnh về việc thực hiện công tác gia đình; tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tổ chức hội nghị biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới; đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân và cơ quan có thẩm quyền khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác gia đình tại địa phương; kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có biện pháp xử lý kịp thời đối với những vi phạm pháp luật về công tác gia đình.