Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”. 

    Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26/12/2013 Phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”.
    Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường sự tham gia của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình, toàn xã hội về ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của Việt Nam. 

 


Tuyên truyền cổ động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 Ảnh: Văn Trình

    Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện đề án. Theo đó, vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm, căn cứ nội dung chủ đề, thông điệp do Liên hợp quốc phát động và chủ đề, thông điệp riêng của Việt Nam tăng cường các hoạt động như: Hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổ động trực quan nhằm chuyển tải nội dung lịch sử, ý nghĩa ngày Quốc tế Hạnh phúc; Chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; Gương người tốt, việc tốt; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình đến các cấp, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình và cộng đồng. Tổ chức mít tinh, hội thảo, hội nghị, cuộc thi, hội thi, các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch… với các nội dung Chủ đề về hạnh phúc nói chung; hạnh phúc của người Việt Nam nói riêng, bao gồm hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc dòng họ, hạnh phúc cộng đồng, hạnh phúc nghề nghiệp, hạnh phúc học đường, hạnh phúc trong hoạt động xã hội và các vấn đề liên quan thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo quần chúng nhân dân.
    Xem chi tiết quyết định 2589/QĐ-TTg tại đây.