Văn bản chỉ đạo điều hành

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 279 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
03/ĐL-SVHTTDL 20/02/2019 ĐIỀU LỆ
GIẢI VIỆT DÃ VÔ ĐỊCH TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ GIẢI VIỆT DÃ TRUYỀN THỐNG 26/3 LẦN THỨ XXII NĂM 2019
16/KH-SVHTTDL 20/02/2019 KẾ HOẠCH
Triển khai Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn2018-2025 lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
37/QĐ-VHTTDL 19/02/2019
QUYẾT ĐỊNH
Thành lập tổ đánh giá áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008
23/BC-SVHTTDL 19/02/2019
BÁO CÁO
Công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 02 năm 2019 và nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2019
06/TB-SVHTTDL 19/02/2019 THÔNG BÁO
Nhiệm vụ công tác trọng tâm Tháng 02/2019
13/KH-VHTTDL 18/02/2019
KẾ HOẠCH
Tổ chức Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
15/KH-SVHTTDL 18/02/2019 KẾ HOẠCH
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 2019
05/TB-SVHTTDL 18/02/2019
THÔNG BÁO KẾT QUẢ
Giải Cờ Tướng tỉnh Lâm Đồng Mừng Đảng - Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
128/SVHTTDL 14/02/2019 V/v Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Luật Thanh niên
20/BC-SVHTTDL 11/02/2019 BÁO CÁO
Tình hình quản lý và tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
19/BC-SVHTTDL 31/01/2019
BÁO CÁO
Tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2018 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
115/SVHTTDL 31/01/2019 V/v báo cáo định kỳ kết quả giải quyết TTHC qua hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực truyến
18/BC-SVHTTDL 30/01/2019
BÁO CÁO
Công tác văn thư – lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2018
110/SVHTTDL 30/01/2019
V/v báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng
13/BC-SVHTTDL 24/01/2019 BÁO CÁO
Công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
12/BC-SVHTTDL 21/01/2019
BÁO CÁO
Công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 01 năm 2019 và nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2019
11/BC-VHTTDL 21/01/2019 BÁO CÁO
Về việc tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính năm 2018
09/BC-SVHTTDL 15/01/2019
BÁO CÁO
Tổng kết, đánh giá Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015
02/BC-SVHTTDL 07/01/2019
BÁO CÁO
Tổng kết công tác TDTT năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019
171/BC-SVHTTDL 28/12/2018
BÁO CÁO
Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 của tập thể lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng
162/BC-SVHTTDL 17/12/2018
BÁO CÁO
Tổng kết phong trào thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ công tác thi đua năm 2019
99/TB-VHTTDL 17/12/2018
THÔNG BÁO KHỞI CÔNG
Gói thầu số 05: Thi công sửa chữa cơ sở vật chất Thư viện và Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng thuộc công trình Sửa chữa cơ sở vật chất Thư viện và Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng.
161/BC-SVHTTDL 14/12/2018
BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững
160/BC-SVHTTDL 13/12/2018
BÁO CÁO
Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Tỉnh ủy
98/TB-SVHTTDL 13/12/2018 THÔNG BÁO
Kết quả giải Cờ vua học sinh tỉnh Lâm Đồng năm 2018

Previous Page 1-25 Next Page