80 lượng vàng trong tiệm nữ trang ở TP HCM bị vét sạch