Thông báo giải Billiards Carom 3 băng tỉnh Khánh Hòa mở rộng năm 2015 

    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng  nhận được Điều lệ số 1641/SVHTTDL-NVTDTT ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa về việc tổ chức giải Billiards Carom 3 băng tỉnh Khánh Hòa mở rộng năm 2015. 
    Ban Tổ chức giải sẽ hỗ trợ chỗ ở cho 06 VĐV của Lâm Đồng.
    Thời gian tổ chức từ ngày 21 - 24/10/2015, tại Câu lạc bộ Bida Asia, 105 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang, Khánh Hòa . 
    Nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng thông báo đến các đơn vị, câu lạc bộ, địa phương trong toàn tỉnh biết và đăng ký tham gia, thông tin chi tiết tại Điều lệ giải (đính kèm Điều lệ và thư mời giải Billiards Carom 3 băng tỉnh Khánh Hòa mở rộng năm 2015 tại đây).

 

 Các tin khác