Thông báo; Tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng năm 2019 

    Căn cứ Kế hoạch số 73/KH-SVHTTDL ngày 13/11/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019;
    
    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo xét tuyển viên chức năm 2019 như sau:
    I. Tiêu chuẩn 
    - Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ của từng chức danh nghề nghiệp được quy định chi tiết tại biểu tổng hợp nhu cầu kèm theo thông báo này.
    - Tiêu chuẩn về sức khỏe: Có đủ sức khỏe để làm việc.

    II. Nhu cầu tuyển dụng 
    Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng Lâm Đồng; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Lâm Đồng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng.
    Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu; trong đó:
    + Chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên hạng III; mã số V.10.01.03: 01 chỉ tiêu.
    + Chức danh nghề nghiệp kế toán viên; mã số 06031: 01 chỉ tiêu.
    + Chức danh nghể nghiệp Kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07: 01 chỉ tiêu.
    (Có biểu tổng hợp nhu cầu kèm theo).
 
   III. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển, thủ tục hồ sơ, phí dự tuyển và tài liệu
    1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển
    a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
    - Là công dân Việt Nam.
    - Đủ 18 tuổi trở lên.
    - Có đơn đăng ký dự tuyển (Phiếu đăng ký dự tuyển) theo mẫu quy định.
    - Có lý lịch rõ ràng.
    - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với chức danh nghề nghiệp và chuyên ngành dự tuyển.
    - Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
    - Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
    b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
    - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
    - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
    2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển (Phiếu đăng ký dự tuyển)
    Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ nội dung tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (Ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ).
    Lưu ý:
    - Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm cần tuyển.
    - Người đăng ký dự tuyển chỉ kê khai các bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.
    - Người đăng ký dự tuyển viên chức chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả tuyển dụng.
    3. Phí xét tuyển
    Thí sinh dự tuyển đóng 500.000 đồng/thí sinh.
    Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày  11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
    4. Tài liệu
    - Đối với chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên (hạng III): Gồm Luật viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Luật Thể dục Thể thao năm 2006 và Luật Thể dục Thể thao sửa đổi năm 2018.
    - Đối với chức danh nghề nghiệp Kế toán viên: Gồm Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Luật Kế toán năm 2015.
    - Đối với chức danh nghể nghiệp Kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07: Gồm Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

    IV. Hình thức, nội dung, cách tính điểm
    1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
    2. Nội dung xét tuyển 
    Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
    * Vòng 1: 
    Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
    Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.
Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì tiến hành tổ chức xét vòng 2.

    * Vòng 2: 
    Chọn hình thức phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển cho phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.
    + Thời gian bốc thăm đề và chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn của mỗi thí sinh là 15 phút; thời gian phỏng vấn là 30 phút.
    + Điểm phỏng vấn được tính theo tổng thang điểm 100, cụ thể:
    Kiến thức chung: gồm 02 câu, mỗi câu 20 điểm; Nội dung kiểm tra về Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn; các kỹ năng liên quan đến soạn thảo văn bản.
    Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ (chuyên ngành): gồm 03 câu hỏi, mỗi câu 20 điểm); Nội dung kiểm tra các chính sách, văn bản quy phạm về từng vị trí, lĩnh vực công tác.
    - Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
    3. Cách tính điểm
    a) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
    b) Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:
    - Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
    - Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
    - Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
    4. Xác định người trúng tuyển
    a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
    - Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;
    - Có số điểm vòng 02 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
    b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn và cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 02 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
    c) Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì được công điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi vòng 02.
    d) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
    
    V. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển 
    1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 18/11/2019 đến hết ngày 17/12/2019. 
    2. Thời gian xét tuyển sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh.
    3. Địa điểm nhận hồ sơ: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, tầng 6 Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú, thành phố Đà Lạt.
    Thông báo này được thông báo trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, niêm yết công khai tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, đăng tải tại Website: http://svhttdl.lamdong.gov.vn/.
Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo để thí sinh và các cơ quan, đơn vị biết./.

    Thông tin chi tiết: Văn bản chi tiết