THÔNG BÁO: V/v điều chỉnh phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch; phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG   
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH 

 
THÔNG BÁO
V/v điều chỉnh phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch;
 phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ
 khách du lịch; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

    Căn cứ Thông tư số 177/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại điện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam;

    Căn cứ Thông tư số 178/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch;

    Bắt đầu từ ngày 01/01/2017, một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có sự thay đổi về mức thu phí như sau:

    1. Đối với các thủ tục hành chính về thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch (bao gồm thẩm định, phân hạng mới và thẩm định, phân hạng lại)
- Hạng 1 sao, 2 sao: 1.500.000 đồng
- Hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch: 1.000.000 đồng

    2. Đối với các thủ tục hành chính về thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (bao gồm thẩm định, phân hạng mới và thẩm định, phân hạng lại):
Mức thu: 1.000.000 đồng

    3. Đối với các thủ tục hành chính về thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa, bao gồm cấp mới, cấp đổi, cấp lại)
Mức thu: 650.000 đồng

 Các tin khác