Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Bộ Thủ tục hành chính cấp trung ương và cấp tỉnh về lĩnh vực Quảng cáo 

Ngày 26/12/2013, Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4535/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quảng cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là các nội dung cụ thể hóa quy định về quảng cáo của Luật quảng cáo ngày 21/6/2012; Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo và Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo.Quảng cáo trên pano - một trong năm thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Ảnh: Thanh Thành)

Theo đó, Bộ thủ tục hành chính mới về lĩnh vực quảng cáo sẽ bao gồm 2 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là (1)Thẩm định sản phẩm quảng cáo theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân; (2)Tiếp nhận thông báo của chủ trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam và 5 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch cấp tỉnh bao gồm: (1)Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn; (2)Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo; (3)Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam; (4)Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam; (5)Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.
Nội dung chi tiết Quyết định xem và tải về tại đây; đối với quy trình thủ tục hành chính 5 thủ tục về quảng cáo thuộc thẩm quyền Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng xin xem tại mục Thủ tục hành chính./-

 

 Các tin khác