Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2013/TT-TTCP 
Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2013/TT-TTCP quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013)
Để theo dõi thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của đối tượng thanh tra, của cơ quản lý đối tượng thanh tra, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan; đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, đưa ra các biện pháp thúc đẩy việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của đối tượng thanh tra, cơ quan quản lý đối tượng thanh tra, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. Nhằm đảm bảo kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra được thực hiện nghiêm túc, nâng cao hiêu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra và công tác quản lý nhà nước về thanh thanh tra, ngày 12/3/2013, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2013/TT-TTCP quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.
Thông tư quy định rõ về trình tự, hình thức, nội dung để tiến hành hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra như hình thức, nội dung, căn cứ, thời hạn, báo cáo và xử lý kết quả theo dõi, đôn đốc, kiểm tra. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2013.
Ngày 25/4/2013, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản số 2201/UBND-TKCT yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc  triển khai thực hiện Thông tư số 01 của Thanh tra Chính phủ.

 Các tin khác