Thông báo về việc ban hành Nghị định 181/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo 

Ngày 21/6/2012 Luật Quảng cáo ra đời và có hiệu lực ngày 01/01/2013 đã bổ sung và hoàn thiện các quy định về hoạt động quảng cáo phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị, xã hội đất nước ta hiện nay, tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi đối với các tổ chức và cá nhân trong hoạt động quảng cáo. Tuy nhiên, việc thi hành Luật Quảng cáo hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, bấp cập.
Nhằm hướng dẫn thực hiện Luật Quảng cáo, ngày 14/11/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng Cáo. Nghị định này gồm có 7 chương, 30 điều quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo về nội dung quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt; quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới có phát sinh doanh thu quảng cáo tại Việt Nam; quy hoạch quảng cáo ngoài trời; văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam và phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về quảng cáo.
Theo điều 4, chương 2 của Nghị định, quảng cáo mỹ phẩm phải có các nội dung như: Tên mỹ phẩm; tính năng, công dụng của mỹ phẩm; tên địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; các cảnh báo theo quy định của hiệp hội quốc tế. Đặc biệt, không được quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc…
Tại điều 8, chương 2 Nghị định quy định rõ nội dung quảng cáo sản phẩm sữa và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ phải phù hợp với giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và phải có các nội dung sau: Tên sản phẩm sữa và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường…
Bên cạnh đó, Nghị định 181/2013/NĐ-CP cũng quy định cụ thể người kinh doanh dịch vụ quảng cáo khi thực hiện các hợp đồng dịch vụ quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo khi thực hiện dịch vụ quảng cáo; Gửi báo cáo định ký 6 tháng/ lần về hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi người kinh doanh dịch vụ quảng cáo đặt trụ sở chính theo mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Toàn văn Nghị định có thể xem và tải về   tại đây  ./-     

 Các tin khác