Sở VH,TT&DL tổ chức hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 

    Ngày 09/5/2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 nhằm quán triệt sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng. Đồng chí Bùi Thanh Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên cấp tỉnh tham dự hội nghị và truyền đạt nội dung của Hiến pháp.
 


Đồng chí Bùi Thanh Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên cấp tỉnh
truyền đạt nội dung của Hiến pháp tại hội nghị.

    Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Long đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Hiến pháp được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6. Hiến pháp năm 2013 có 11 chương, 120 điều quy định về chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân... với bố cục hợp lý, kỹ thuật trình bày bảo đảm đúng tầm của đạo luật cơ bản, có tính ổn định lâu dài, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân; kế thừa giá trị to lớn của các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và 1992, vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng phát triển đã được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Hiến pháp có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến; thể hiện rõ hơn, đầy đủ hơn bản chất Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

 Các tin khác