Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI 

     Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng, đồng thời tạo cơ hội cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng được tham gia tìm hiểu chủ trương của Đảng, mà cụ thể là Nghị quyết 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Ngày 27/8/2014, tại hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Đảng ủy Sở đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
    Về tham dự hội nghị, có gần 150 đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc. Hội nghị đã được nghe đồng chí Bùi Thanh Long – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên cấp tỉnh trình bày các nội dung Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 khóa XI gồm các nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; việc chuẩn bị Đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; định hướng chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; việc lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng; tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường...

 


Đồng chí Bùi Thanh Long – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên cấp tỉnh
trình bày các nội dung Nghị quyết 

     Hội nghị đã tập trung nhấn mạnh 2 nội dung quan trọng của Nghị quyết cũng là những vấn đề liên quan trực tiếp đến công tác chuyên môn của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng là tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về văn hoá và Nghị quyết số 33 " Về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".
     Phần trình bày của báo cáo viên rất sinh động với nhiều thông tin và hình ảnh minh họa cụ thể giúp cho hội nghị tiếp thu dễ dàng và nhận thức tốt hơn để tiếp tục phát triển, vận dụng nội dung Nghị quyết vào công việc chuyên môn cũng như sinh hoạt Đảng tại cơ sở đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

 


Đông đảo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong ngành tham dự hội nghị

     Trước đó, một số Đảng viên, cán bộ chủ chốt của Sở cũng đã tham gia các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết do Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối tổ chức. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã kịp thời nghiên cứu, triển khai xây dựng, tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy Lâm Đồng thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của BCHTW Đảng “Về xây dựng và phát triển Văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
    Sau hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng sẽ tiếp tục nghiên cứu Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy để tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện; cũng như xây dựng kế hoạch của Sở nhằm tham mưu thực hiện tốt chủ trương của Đảng về xây dựng và phát triển Văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới.

 Các tin khác