Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập 

Ngày 17/7/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập. Nghị định gồm 6 chương, 35 điều: chương I, những quy định chung; Chương II, kê khai tài sản, thu nhập; Chương III, công khai bản kê khai và giải trình việc kê khai tài sản, thu nhập; Chương IV, xác minh tài sản, thu nhập; Chương V, xử lý vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Chương VI, tổ chức thực hiện.
Tại Điều 5 của Nghị định quy định trách nhiệm của người có nghĩa vụ kê khai:
1. Kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập và những biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định này.
 2. Giải trình trung thực, đầy đủ, kịp thời về các nội dung liên quan đến việc kê khai tài sản, thu nhập; nguồn gốc tài sản tăng thêm khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền.
 3. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền phục vụ cho việc xác minh tài sản, thu nhập.
 4. Thực hiện quyết định xử lý vi phạm quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền.
 Nghị định cũng quy định những người có nghĩa vụ phải kê khai và các tài sản, thu nhập phải kê khai.
 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2013, thay thế Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 về minh bạch tài sản, thu nhập và Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 về minh bạch tài sản, thu nhập. 
 

 

 Các tin khác