Hoạt động Văn hóa,Thể thao và Du lịch năm 2013 là cơ sở, niềm tin và động lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2014 

    Năm 2013 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, cũng là năm ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Lâm Đồng tham gia phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn diễn ra ở địa phương, đặc biệt là Tuần Văn hóa Du lịch Đà Lạt 2013 và triển khai Năm Du lịch quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt, trong bối cảnh cả nước cũng như tỉnh Lâm Đồng gặp nhiều khó khăn do hậu quả của khủng hoảng kinh tế. Trước bối cảnh đó, Sở VHTTDL Lâm Đồng đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản theo thẩm quyền, nhằm cụ chế hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kịp thời, đúng tiến độ và đạt hiệu quả trên các lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch.  
     Công tác chỉ đạo và điều hành của Sở vừa đảm bảo tính toàn diện các hoạt động, vừa tập trung vào một số nhiệm vụ có tính trọng tâm, trọng điểm như: Tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch Đà Lạt 2013 (Công bố Năm Du lịch quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt, Kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ V); tham mưu Bộ VHTTDL ban hành Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2014 diễn ra tại Lâm Đồng; tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; tổ chức thành công“Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ I”; triển khai các nội dung quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời rà soát điều chỉnh, bổ sung và xây dựng quy hoạch phát triển VHTTDL tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch, dịch vụ và các kết luận của UBND tỉnh, của Sở, ngành liên quan đến một số nhiệm vụ trọng tâm, bức xúc; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng vừa phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân, vừa tăng cường sự phối hợp và tính cộng đồng trách nhiệm trong các phần việc có liên quan, từng bước khắc phục tình trạng chung chung; đề cao tính kỷ luật, kỷ cương, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở, tăng cường giao dịch điện tử trong quản lý, điều hành; tổ chức một số hội nghị chuyên đề về hợp tác liên kết phát triển Du lịch Lâm Đồng với các địa phương (Khánh Hòa, Bình Thuận, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Kiên Giang), hoạt động lữ hành - vận chuyển du lịch, hội nghị danh lam thắng cảnh, khu, điểm du lịch năm 2013; thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; chú trọng bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn của ngành và cơ sở; triển khai chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy... 
    Hoạt động Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều nét khởi sắc; kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và thưởng thức văn hóa - nghệ thuật của nhân dân, góp phần định hướng các giá trị văn hóa mới trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền cổ động phục vụ các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước và các sự kiện chính trị của địa phương. Các đơn vị: Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bảo tàng, Công ty Phát hành Phim và Chiếu bóng, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc, Thư viện tỉnh... trong điều kiện cơ sở vật chất lạc hậu, thiếu thốn nhưng đã cố gắng tìm tòi, đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng các hoạt động. Công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa được chú trọng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được duy trì và ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong các cộng đồng dân cư, đạt được các chỉ tiêu đề ra; triển khai Năm Gia đình Việt Nam với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực; các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn được đảm bảo, tạo môi trường văn hóa lành mạnh. Hoạt động Thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, đạt được nhiều kết quả; tổ chức thành công nhiều giải thi đấu cấp quốc gia và địa phương, đặc biệt là Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII - 2013; triển khai Đề án xây dựng lực lượng VĐV tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII - 2014. Lĩnh vực Du lịch tiếp tục phát triển, đạt được kế hoạch đề ra, duy trì tốc độ tăng trưởng khá so với năm 2012, đã đón gần 4,3 triệu lượt khách, doanh thu xã hội và ngày lưu trú bình quân tăng; cơ sở vật chất kỹ thuật, sản phẩm du lịch tiếp tục được đầu tư, nâng cấp và phát triển; triển khai các đề án về nâng cao chất lượng hoạt động du lịch; công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường... 
    Bên cạnh những mặt đạt được hết sức tích cực, hoạt động của ngành trong năm 2013 vẫn còn những khó khăn, hạn chế rất đáng quan tâm, đó là: Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở còn nhiều bất cập so với yêu cầu, nhiệm vụ của một ngành quản lý đa lĩnh vực, do đó ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa - thể thao từ tỉnh đến cơ sở còn nhiều thiếu thốn nhưng chậm được khắc phục, trong khi đó một số nơi có cơ sở lại hoạt động kém hiệu quả, chưa phát huy đầy đủ tính năng, tác dụng; việc triển khai công tác quy hoạch, thực hiện các dự án còn chậm; công tác hướng dẫn, kiểm tra, chế độ thông tin báo cáo chưa thường xuyên, kịp thời; sự phối kết hợp công tác giữa các phòng, đơn vị trực thuộc còn thiếu chủ động, sáng tạo; hoạt động của Bảo tàng, Thư viện, Phát hành Phim và Chiếu bóng, Đoàn Ca múa nhạc tuy có chuyển biến, tiến bộ song vẫn còn nhiều khó khăn, lúng túng, chưa theo kịp yêu cầu thay đổi của cuộc sống và nhu cầu phát triển của xã hội; sự phối hợp giải quyết những vướng mắc, khó khăn về bảo tồn, tôn tạo, phát huy các di tích - danh lam thắng cảnh vẫn còn lúng túng, thiếu đồng bộ giữa các ngành, địa phương. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tuy được tiếp tục duy trì nhưng vẫn thiếu chiều sâu, chưa có nhiều mô hình mới tiêu biểu, đặc sắc, việc bình xét danh hiệu văn hóa một số nơi còn hình thức. Thể dục thể thao quần chúng phát triển chưa đồng đều giữa các vùng; thể thao thành tích cao phát triển thiếu bền vững, chưa xây dựng được nhiều bộ môn có lợi thế cạnh tranh. Hoạt động Du lịch chưa chú trọng đầu tư và khai thác có hiệu quả thế mạnh về cảnh quan, sinh thái và tài nguyên nhân văn, nhất là văn hóa truyền thống các dân tộc bản địa nhằm tạo sản phẩm du lịch đặc trưng có lợi thế cạnh tranh và khả năng thu hút khách; hoạt động còn thiếu tính liên kết, vai trò của Hiệp hội Du lịch còn mờ nhạt; việc khắc phục tình trạng tận dụng khai thác không gắn với trùng tu, tôn tạo nâng cấp các di tích, danh lam thắng cảnh, trong kinh doanh du lịch tuy có chuyển biến nhưng còn chậm nên đạt hiệu quả thấp, gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến thương hiệu du lịch Đà Lạt; lượng khách có khả năng chi trả cao, số ngày lưu trú, khách quốc tế vẫn còn thấp; nhân lực ở nhiều cơ sở du lịch nhìn chung còn thiếu chuyên nghiệp, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch chất lượng cao; sự liên kết giữa các doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với các ngành trong xúc tiến, quảng bá và tổ chức các sự kiện vẫn còn hạn chế; việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển du lịch, dịch vụ tuy có chuyển biến nhưng chưa mạnh, thiếu tính đồng bộ, tiến độ triển khai một số mặt còn chậm, chưa có các giải pháp đột phá.
Năm 2014, tình hình kinh tế còn tiếp tục khó khăn, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2011 - 2015. Đây cũng là năm tỉnh Lâm Đồng đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt; do đó đòi hỏi ngành VHTTDL Lâm Đồng phải nỗ lực nhiều hơn nữa để góp phần hoàn thành nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
     - Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ VHTTDL, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và thực tế của ngành để kịp thời tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, quản lý chuyên môn, thanh tra, kiểm tra; tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo được những điểm đột phá có tính then chốt trong một số hoạt động của ngành; triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “ Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm là: Định hướng và xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Lâm Đồng từ nay đến năm 2020, gắn với khai thác yếu tố di sản văn hóa, nhất là di sản văn hóa phi vật thể dân tộc bản địa để tăng tính đa dạng, hấp dẫn và sức cạnh tranh của sản phẩm du lịch; xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận Khu Di chỉ khảo cổ Cát Tiên là di tích quốc gia đặc biệt; phát huy công năng, tác dụng các thiết chế văn hóa - thể thao trong xây dựng văn hóa nông thôn nói riêng và xây dựng nông thôn mới nói chung; lập lại kỷ cương trong hoạt động du lịch, trong đó tập trung xây dựng môi trường du lịch thân thiện - lành mạnh, chấn chỉnh hệ thống bảng hiệu các cơ sở du lịch, chế độ thông tin báo cáo về khách du lịch, thái độ, chất lượng phục vụ, chất lượng nguồn nhân lực...; tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt; đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện chế độ công vụ, công chức... 
     - Tiếp tục sưu tầm, đánh giá, phân loại di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc bản địa; khắc phục sự lúng túng, yếu kém trong bảo tồn, phát huy các di tích - danh lam thắng cảnh nhằm phục vụ thiết thực công tác giáo dục truyền thống và phát triển du lịch, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động của Bảo tàng, Thư viện, Phát hành phim và Chiếu bóng, Đoàn Ca múa nhạc nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong các lĩnh vực này. 
    - Tham mưu và phối hợp tổ chức tốt Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt. Các hoạt động Năm Du lịch quốc gia diễn ra trong suốt cả năm, có sự tham gia phối hợp của các tỉnh Tây Nguyên và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; do đó đòi hỏi phải có sự phối hợp thật chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ. Đây là cơ hội để du lịch tỉnh Lâm Đồng, nhất là thành phố Đà Lạt nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung có điều kiện quảng bá, liên kết phát triển lên một tầm cao mới. Tổ chức các sự kiện này diễn ra trong tình hình kinh tế khó khăn, đòi hỏi phải đẩy mạnh xã hội hóa; tuyên truyền, vận động nhân dân, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các ban ngành, đoàn thể tích cực tham gia hưởng ứng, đồng hành thực hiện.
     - Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới, làm động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh; gắn với việc tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, khắc phục khuyết điểm, hạn chế qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội thông qua các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, các danh hiệu thôn, khu phố, xã, cơ quan văn hóa. 
    - Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị “ Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020”; tiếp tục triển khai Đề án “Xây dựng lực lượng vận động viên tỉnh Lâm Đồng tham gia Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014“, đặc biệt chú trọng những VĐV có khả năng giành huy chương. Duy trì và nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng, thể thao thành tích cao; quan tâm đến phong trào ở vùng sâu, vùng xa, khu vực công nhân, trường học; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể dục, thể thao. 
    - Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy khóa IX về phát triển du lịch, trong đó tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém và tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện. Hoàn thiện các tour du lịch đặc trưng đã được xác định, xây dựng thêm các tuyến du lịch mới trên địa bàn tỉnh kịp thời đưa vào khai thác trong năm du lịch quốc gia; phối hợp tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo về du lịch; tăng cường kiểm tra, kiểm soát và hướng dẫn hoạt động của các doanh nghiệp du lịch đi vào nề nếp; tiếp tục triển khai chương trình hợp tác phát triển du lịch với các địa phương đã được ký kết; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, liên kết hợp tác phát triển du lịch; xây dựng các chương trình khuyến mãi, chuẩn bị điều kiện đón tiếp và phục vụ du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2014; nâng cao hơn nữa vai trò của Hiệp hội Du lịch trong việc kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, triển khai nhiều hoạt động hiệu quả cho doanh nghiệp hội viên; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch, chất lượng các điểm đến đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, nâng cao uy tín thương hiệu du lịch Đà Lạt; phát huy có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn trong kinh doanh du lịch…; phấn đấu thu hút khoảng 4,8 triệu lượt khách đến Lâm Đồng. 
    - Tiếp tục chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTTDL theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Kế hoạch thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014 nhằm thiết lập kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác, tạo ra những nét mới, những điểm đột phá trong hoạt động của ngành. Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua theo hướng coi trọng, khuyến khích những nhân tố mới, sự năng động, sáng tạo, vươn lên trong khó khăn và tính đột phá so với năm 2013.
Năm 2013 đi qua với biết bao cảm xúc vui mừng, suy tư lẫn lộn về những điều kỳ vọng đặt ra đầu năm đến cuối năm đã làm và chưa làm được, nhưng dù sao những kết quả đạt được thật đáng trân trọng. Nhiệm vụ 2014 đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTTDL tỉnh Lâm Đồng đoàn kết, đề cao trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, đổi mới, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. 

 


Tưng bừng đêm hội. Ảnh: H.H.N

 Các tin khác