Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến Quy định về việc mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) 
    Ngày 22/5/2014, Ban Nội chính Tỉnh uỷ Lâm Đồng ban hành Quy định số 01-QĐ/BNCTU về việc mua tin phục vụ công tác PCTN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Để công tác PCTN đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật, ngày 28/5/2014, Giám đốc Sở VH,TT&DL đã ban hành văn bản số 467/SVHTTDL yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Quy định mua tin phục vụ công tác PCTN tới cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị. 
    Quy định về việc mua tin phục vụ công tác PCTN gồm 3 chương, 10 điều: chương 1, những quy định chung; chương 2, những quy định cụ thể và chương 3, tổ chức thực hiện. Theo đó, đối tượng mua tin là Ban Nội chính Tỉnh uỷ Lâm Đồng, chi tiền mua những thông tin, tài liệu có giá trị đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ trong công tác PCTN. Tuỳ theo tính chất của vụ việc và chất lượng của thông tin, tài liệu để quyết định mức chi mua tin cụ thể và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Các thông tin, tài liệu phải được xác minh, đảm bảo tính chính xác, tin cậy và có giá trị; đồng thời phải sử dụng thông tin, tài liệu do các cá nhân, tổ chức bán tin cung cấp có hiệu quả. Khi mua tin phục vụ công tác PCTN, Ban Nội chính Tỉnh uỷ có trách nhiệm giữ bí mật thông tin cho đối tượng bán tin, không được tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin khác có liên quan đến đối tượng bán tin. Đối tượng bán tin là cơ quan, tổ chức cá  nhân người Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài phát hiện, thông báo và cung cấp tài liệu, chứng cứ có giá trị liên quan đến hành vi tham nhũng mà có nhu cầu nhận tiền. Người bán tin có quyền và nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp thông tin đến Ban Nội chính Tỉnh uỷ; được yêu cầu giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin khác của mình; được nhận khoản tiền bán tin tương ứng với chất lượng của tin; có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.
    Thông tin phục vụ công tác PCTN là thông tin phản ánh, tố cáo các hành vi tham nhũng được quy định tại Luật PCTN năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2012): Tham ô tài sản; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lạm dụng trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi; giả mạo trong công tác vì vụ lợi; đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi; nhũng nhiễu vì vụ lợi; không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc  kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.
    Tổ chức, cá nhân bán tin có thể cung cấp thông tin trực tiếp tại Ban Nội chính Tỉnh uỷ hoặc cung cấp thông tin gián tiếp thông qua điện thoại, bưu chính, hộp thư điện tử, fax và các hình thức cung cấp gián tiếp khác.
    Về thẩm quyền và định mức duyệt mua tin, căn cứ tính chất của từng vụ việc, chất lượng thông tin, nội dung chi và mức chi, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ quyết định duyệt chi cho phù hợp với diều kiện thực tế, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình; trường hợp đi vắng thì uỷ quyền cho một Phó Trưởng ban Nội chính quyết định duyệt chi mua tin. Mức chi mua một tin là từ năm trăm ngàn đồng đến mười triệu đồng.
    Ngoài ra, văn bản còn quy định trình tự, thủ tục mua bán tin; thủ tục lập dự toán, thanh quyết toán và lưu trữ hồ sơ chi mua tin, trách nhiệm thực hiện./-

 Các tin khác