Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng 
    Ngày 28/7/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành các Quyết định công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, bao gồm: 
    - Quyết định số 1646/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch;
    - Quyết định số 1647/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 
    - Quyết định sồ 1648/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

    Tổng số 114 thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của địa phương, trong đó 74 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, 37 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.

    Các thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông” và theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch tại địa phương.

    Nội dung chi tiết Quyết định và Bộ thủ tục hành chính xem chi tiết tại địa chỉ website: http://svhttdl.lamdong.gov.vn/ (trong mục Văn bản chỉ đạo điều hành).

 Các tin khác