Kế hoạch Thi đấu Thể thao tỉnh Lâm Đồng năm 2017 
    Kế hoạch số 58/KH-SVHTTDL ngày 08/11/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng về việc Kế hoạch Thi đấu Thể thao tỉnh Lâm Đồng năm 2017.

    Tải file: tại đây