Lâm Đồng triển khai kế hoạch thực hiện tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ 
 Ngày 09 tháng 10 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 3500/QĐ-BVHTTDL ban hành tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ.
 Theo quyết định trên có 09 tiêu chí chung gồm: Tự giác chấp hành pháp luật về giao thông; thực hiện nghiêm nhiệm vụ, tác phong chuẩn mực, văn minh; tôn trọng, nhường nhịn, giúp đỡ mọi người khi tham gia giao thông; có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông; đi đúng làn đường, phần đường quy định; không tham gia đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; tuân thủ pháp luật khi xử lý và bị xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạo dựng kết cấu hạ tầng giao thông chuẩn mực, an toàn; có ý thức văn hóa xây dựng môi trường giao thông thân thiện, an toàn. Ngoài những tiêu chí chung, còn có những tiêu chí văn hóa giao thông cụ thể áp dụng cho từng nhóm đối tượng trong xã hội như: Cơ quan quản lý nhà nước về giao thông; đối với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đối với người tham gia giao thông; đối với cư dân sinh sống ven đường giao thông; đối với chủ phương tiện tham gia giao thông.
 Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn dân trong việc thực hiện Tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ, ngày 12 tháng 11 năm 2013 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch số 74/KH-SVHTTDL Về việc thực hiện Tiêu chí Văn hóa giao thông đường bộ. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm gồm:
 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Tiêu chí Văn hóa Giao thông đường bộ trong CBCCVC, người lao động thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng (từ tỉnh đến cơ sở xã, phường, thị trấn) và đến toàn thể nhân dân trong tỉnh. Chú trọng hình thức tuyên truyền cổ động trực quan (panô, băng rôn, áp phích) và sân khấu hóa hoạt động tuyên truyền, quảng bá.Festival hoa Đà Lạt

 Tham mưu đưa Tiêu chí Văn hóa giao thông đường bộ vào việc thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, áp dụng trong xây dựng gia đình văn hóa; cơ quan văn hóa; thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa; xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa.
 Xây dựng các chương trình văn hóa - văn nghệ theo chủ đề để tuyền truyền rộng rãi trong nhân dân, nhất là đối với người tham gia giao thông và cư dân sinh sống ven đường giao thông.
 Tổ chức lồng ghép các nội dung tuyên truyền trước các buổi chiếu phim, trong các buổi họp tổ dân phố, sinh hoạt các câu lạc bộ  nhằm chuyển tải nội dung tiêu chí một cách toàn diện, sinh động, đa dạng và hiệu quả…
 Với những hoạt động đó ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã và đang ra sức xây dựng môi trường giao thông thân thiện, an toàn trên thành phố hoa xinh đẹp./-