Lâm Đồng đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ “2019 - 2024” 

    Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 
    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc; Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố; Trung tâm Văn hóa - Thể thao/ Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố tập trung triển khai công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ “2019 - 2024”, cụ thể: 

    Tuyên truyền về kết quả công tác Mặt trận của nhiệm kỳ 2014 – 2019; Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024 gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn của dân tộc; Tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tuyên truyền các hoạt động hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

     Thời gian tuyên truyền được triển khai theo từng giai đoạn: 
     *  Trước Đại hội: Chia làm hai đợt Đợt 1 (Từ tháng 10/2018 đến tháng 11/2018) và Đợt 2 (Từ tháng 5/2019 đến tháng 7/2019): Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội gắn với việc tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện văn hóa khác của tỉnh và đất nước).
    
     * Trong Đại hội: Cao điểm tháng 7/2019 (thời gian diễn ra Đại hội): Tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động của Đại hội: Các đại biểu tiêu biểu về dự Đại hội; các văn kiện chính thức của Đại hội; các quyết định của Đại hội và kết quả bầu cử Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024.

     *  Sau Đại hội: Tuyên truyền kết quả Đại hội, Nghị quyết của Đại hội và các phong trào thi đua do Đại hội phát động; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024; Tuyên truyền các hoạt động hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

    Theo đó các đơn vị trực thuộc căn cứ hoạt động đặc thù của đơn vị để tổ chức tốt công tác tuyên truyền và các hoạt động văn hóa, văn nghệ; triển lãm tư liệu, hình ảnh chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phòng VHTT các huyện, thành phố hướng dẫn các cơ sở xã, phường tuyên truyền cổ động trực quan và lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi họp thôn, tổ dân phố, sinh hoạt Câu lạc bộ Gia đình văn hóa và các câu lạc bộ đoàn thể tại địa phương. Trung tâm Văn hóa - Thể thao/Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố: Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan tại địa phương, tổ chức xe loa tuyên truyền vùng sâu, vùng xa trên địa bàn; dàn dựng chương trình thông tin lưu động chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, lưu diễn phục vụ nhân dân ở các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng./.