Triển khai Thông tư Số 18/2013/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ VH,TT&DL về hoạt động mỹ thuật 
Ngày 02/10/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật. Nghị định này quy định về hoạt động mỹ thuật, bao gồm: Thi sáng tác và triển lãm mỹ thuật; trưng bày, mua bán, sao chép, đấu giá, giám định tác phẩm mỹ thuật; tượng đài, tranh hoành tráng; trại sáng tác điêu khắc.
Để quy định rõ hơn về Nghị định số 113/2013/NĐ-CP, ngày 30/12/2013 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.
Thông tư gồm có 12 điều nhằm quy định chi tiết thi hành các Điều 9, 11, 12, 26, 29, 30, 31 và các quy định có liên quan tại Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ. Thông tư quy định 9 đối tượng tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật gồm: Các bộ (Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ), ngành Trung ương; Các Tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp; UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Nhà văn hoá, Trung tâm văn hoá thể thao; Doanh nghiệp có chức năng hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, văn hoá nghệ thuật; Hội Văn học, nghệ thuật, cơ sở đào tạo văn hoá nghệ thuật; Cơ quan báo chí; Tổ chức, cá nhân trưng bày, mua bán tác phẩm mỹ thuật; Các tổ chức, cá nhân khác có chức năng hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, văn hoá nghệ thuật  theo quy định của pháp luật.Triển lãm điêu khắc thuộc phạm vị hướng dẫn của Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL
(Ảnh: Thanh Thành)


Thông tư cũng quy định việc thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật; trách nhiệm báo cáo kết quả cuộc thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật; Tổ chức thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài, tranh hoành tráng; Thành lập Hội đồng nghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng; Lập dự toán và thẩm định dự toán chi phí sáng tác, thi công phần mỹ thuật; Giám sát, chỉ đạo nghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng; Thi công và nghiệm thu, bàn giao công trình tượng đài, tranh hoành tráng; Bảo hành, bảo quản và quản lý công trình tượng đài, tranh hoành tráng và các tác phẩm của trại sáng tác điêu khắc ngoài trời…
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/02/2014. Xem chi tiết thông tư tại đây./-