Phục dựng Lễ Nhô Rơhe của dân tộc K’ho trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

    Trong hai ngày 05 và 06/4/ 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà tổ chức phục dựng Lễ Nhô Rơhe (Mang lúa về kho) dân tộc K’ho ở tổ dân phố Bồ Liêng, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà.

    Lễ phục dựng được tổ chức tại gia đình già làng Duôm Dai K’Bat. Tại đây, già làng K’Bat cùng với gia đình đã thực hiện các nghi thức: Đưa bồ lúa vào kho; cúng Yàng (thần) tại cánh đồng xin Yàng trước khi mặt trời mọc sẽ gùi lúa; nghi thức gùi lúa; đổ lúa vào bồ. Sau khi thực hiện xong các nghi thức nói trên, các đội chiêng trên địa bàn huyện Lâm Hà đã giao lưu cồng chiêng với các nghệ nhân, già làng và người có uy tín với các bài cồng chiêng như: Gùng me (Mời quan khách), Dăn biap dan gòl (Xin được nhiều rau, đọt mây), Rơh rách (Đuổi chim), Cing yô (Chiêng đôi đánh giao lưu), Đơs reng, Pơn đik, Pơn ring (hát văn vần vần, hát đối đáp).


Gùi lúa về kho


Già làng Duôm Dai K’Bat và gia đình thực hiện nghi thức cúng ở bồ lúa


Giao lưu cồng chiêng

    Việc phục dựng đã ghi nhận đầy đủ tư liệu về Lễ Nhô Rơhe, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của người K’ho ở Lâm Đồng trong tình hình hiện nay. Qua đó, nâng cao nhận thức của chủ thể đang nắm giữ di sản văn hóa, đóng góp vào sự nghiệp phát triển văn hoá của Đảng và Nhà nước.