Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH về hoa văn bản địa Lâm Đồng 

Ngày 27/02/2012, tại Trạm vệ tinh ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể - Bảo tàng Lâm Đồng, Sở VHTTDL Lâm Đồng đã tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Sưu tầm, bảo tồn và phát huy hoa văn trang trí các dân tộc bản địa Lâm Đồng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cùng đồng bào dân tộc hiện nay”.Đại biểu tham dự hội thảo (ảnh: Minh Ngọc)

Trong xu thế hiện đại hóa, công nghiệp hóa cũng như giao lưu văn hóa hiện nay ở Tây Nguyên, văn hóa truyền thống đang mất đi từng ngày. Do đó, đề tài được hội đồng khoa học đánh giá cao vì đã đưa ra được nguyên nhân cũng như đề xuất được những cơ chế chính sách để góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống.