Số điện thoại nóng tiếp nhận phản ánh về du lịch 

Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng cung cấp danh mục số điện thoại nóng tiếp nhận phản ánh về dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh:

1. Trong giờ hành chính:

- 063.3829697 (Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng).

- 063.3822342 (Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Đà Lạt).

- 063.3864022 (Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Bảo Lộc).

- 063.3843136 (Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đức Trọng).

2. Số điện thoại nóng cá nhân phụ trách:

Số TT

Họ và tên

Chức danh

ĐT bàn (giờ hành chính)

ĐT di động

Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Lâm Đồng

1

Nguyễn Thị Nguyên

Giám đốc Sở

063.3827892

0909.100881

2

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phó Giám đốc Sở

063.3827891

0918.675592

3

Trần Mạnh Linh

Chánh Văn phòng  - Tổ chức

063.3822263

0918.753311

4

Phan Tuấn Anh

Chánh Thanh tra - Pháp chế

063.3829697

0918.361855

5

Hoàng Ngọc Huy

Trưởng Phòng Quản lý Du lịch

063.3824377

0918.564014

Thành phố Đà Lạt:

6

Nguyễn Quang Hải

Trưởng phòng VHTT

063.3823071

0913.865409

Thành phố Bảo Lộc:

7

Nguyễn Thị Huyền Phương

Trưởng phòng VHTT

063.3864022

0918.810506

Huyện Đức Trọng

8

Nguyễn Hữu Chí

Trưởng phòng VHTT

063.3504443

0919.238117