Thông tin Liên hệ 

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LÂM ĐỒNG
---------------------------------------------------------
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng
Địa chỉ: Tầng 6 khu 9 tầng, 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng
Điện thoại: (063) 3540881 Fax: (063) 3833086
Email: svhttdl@lamdong.gov.vn