Quyết định: Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng 

 
Chi tiết Quyết định số 91/QĐ-SVHTTDL ngày 22/04/2020: Tại đây