Quyết định Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng 
Tải Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2020: Quyết định số 08/QĐ-SVHTTDL