Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Tải công Văn 344 và file đính kèm: tại đây