Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Tải Công văn số 399 và file đính kèm: Tại đây