Thư viện Download

Luat Du lich.docLuat Du lich08/12/2012 12:33 SAAdmin So VHTT&DL
Luật điện ảnh.DOCLuật điện ảnh08/12/2012 12:21 SAAdmin So VHTT&DL
Luật Quảng cáo 2012.docLuật Quảng cáo 201208/12/2012 12:21 SAAdmin So VHTT&DL
Luật sửa đổi bổ sung Luật Điện ảnh.DOCLuật sửa đổi bổ sung Luật Điện ảnh08/12/2012 12:23 SAAdmin So VHTT&DL
ND149CP xu phat linh vuc du lich.docND149CP xu phat linh vuc du lich08/12/2012 12:34 SAAdmin So VHTT&DL
NGHI DINH 16 VE XU PHAT du lich.docNGHI DINH 16 VE XU PHAT du lich08/12/2012 12:34 SAAdmin So VHTT&DL
Nghi dinh 24 quy dinh chi tiet PL quang cao.docNghi dinh 24 quy dinh chi tiet PL quang cao08/12/2012 12:23 SAAdmin So VHTT&DL
Nghi dinh 92 (1-6-2007) huong dan Luat Du lich.docNghi dinh 92 (1-6-2007) huong dan Luat Du lich08/12/2012 12:35 SAAdmin So VHTT&DL
Nghị định 01-2012 của Chính phủ.docNghị định 01-2012 của Chính phủ08/12/2012 12:23 SAAdmin So VHTT&DL
Nghị định 103-2009 Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa công cộng.docNghị định 103-2009 Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa công cộng08/12/2012 12:25 SAAdmin So VHTT&DL
Nghị định 32 của Chính phủ về Quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm.docNghị định 32 của Chính phủ về Quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm08/12/2012 12:24 SAAdmin So VHTT&DL
Nghị định 54-2010 Quy định chi tiết Luật Điện ảnh.DOCNghị định 54-2010 Quy định chi tiết Luật Điện ảnh08/12/2012 12:24 SAAdmin So VHTT&DL
Nghị định 72-2002 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện.RTFNghị định 72-2002 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện08/12/2012 12:24 SAAdmin So VHTT&DL
Nghị định 79-2012 về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.pdfNghị định 79-2012 về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang08/12/2012 12:25 SAAdmin So VHTT&DL
Phụ lục đính kèm Thông tư 07-2011.docPhụ lục đính kèm Thông tư 07-201108/12/2012 12:26 SAAdmin So VHTT&DL
Quy chế kèm theo Nghị định 103.docQuy chế kèm theo Nghị định 10308/12/2012 12:26 SAAdmin So VHTT&DL
Quy hoach QC 1108.pdfQuy hoach QC 110803/12/2012 7:10 CHAdmin So VHTT&DL
Quyet dinh 55 - Luu hanh-xuat khau bang dia ca nhac - 20-8-1999.docQuyet dinh 55 - Luu hanh-xuat khau bang dia ca nhac - 20-8-199908/12/2012 12:28 SAAdmin So VHTT&DL
Quyết định 05-2000 Quy chế quản lý xây dựng tượng đài.docQuyết định 05-2000 Quy chế quản lý xây dựng tượng đài08/12/2012 12:27 SAAdmin So VHTT&DL
Quyết định 171 - Ban hanh muc thu le phi duyet KB phim, phim va cap phep phat hanh nghe dien anh - 11-11-2000.rtfQuyết định 171 - Ban hanh muc thu le phi duyet KB phim, phim va cap phep phat hanh nghe dien anh - 11-11-200008/12/2012 12:28 SAAdmin So VHTT&DL
Quyết định 37-2005 quy dinh muc thu bang dia nhac.docQuyết định 37-2005 quy dinh muc thu bang dia nhac08/12/2012 12:27 SAAdmin So VHTT&DL
Quyết định 90 Quy chế tổ chức trại sáng tác, điêu khắc.docQuyết định 90 Quy chế tổ chức trại sáng tác, điêu khắc08/12/2012 12:28 SAAdmin So VHTT&DL
TCVN 2009_Homestay_final.docTCVN 2009_Homestay_final08/12/2012 12:37 SAAdmin So VHTT&DL
TCVN 2009_Nha_nghi_final.docTCVN 2009_Nha_nghi_final08/12/2012 12:38 SAAdmin So VHTT&DL
TCVN2009_Bai_cam_trai_final.docTCVN2009_Bai_cam_trai_final08/12/2012 12:38 SAAdmin So VHTT&DL
TCVN2009_Biet_thu_final.docTCVN2009_Biet_thu_final08/12/2012 12:38 SAAdmin So VHTT&DL
TCVN2009_Can_ho_final.docTCVN2009_Can_ho_final08/12/2012 12:38 SAAdmin So VHTT&DL
TCVN2009_Khach_san_final.docTCVN2009_Khach_san_final08/12/2012 12:39 SAAdmin So VHTT&DL
TCVN2009_Lang_du_lich.docTCVN2009_Lang_du_lich08/12/2012 12:39 SAAdmin So VHTT&DL
TT 08_2004_TT-BTC - Phi tham dinh NTBD - 02-3-2004.docTT 08_2004_TT-BTC - Phi tham dinh NTBD - 02-3-200408/12/2012 12:32 SAAdmin So VHTT&DL
TT 48 BTC le phi lu hanh.DOCTT 48 BTC le phi lu hanh08/12/2012 12:37 SAAdmin So VHTT&DL
Thong bo ap dung Luat JUDO moi nam 2013.pdfThong bo ap dung Luat JUDO moi nam 201324/02/2013 7:40 CHAdmin So VHTT&DL
Thong tu 07-2011-TT-BVHTTDL.docThong tu 07-2011-TT-BVHTTDL08/12/2012 12:26 SAAdmin So VHTT&DL
Thong tu lien tich 05-2011 ve van chuyen du lich.docThong tu lien tich 05-2011 ve van chuyen du lich08/12/2012 12:37 SAAdmin So VHTT&DL
Thong tu_88 ve Khach san.docThong tu_88 ve Khach san08/12/2012 12:36 SAAdmin So VHTT&DL
Thong tu_89 ve Lu Hanh.docThong tu_89 ve Lu Hanh08/12/2012 12:36 SAAdmin So VHTT&DL
Thông tư 04-2009 Quy định chi tiết Nghị định 103.docThông tư 04-2009 Quy định chi tiết Nghị định 10308/12/2012 12:29 SAAdmin So VHTT&DL
Thông tư 05 - Bộ VHTTDL năm 2012.docThông tư 05 - Bộ VHTTDL năm 201208/12/2012 12:29 SAAdmin So VHTT&DL
Thông tư 06-2011 Quy định mẫu về tổ chức hoạt động và Tiêu chí của Nhà Văn hóa-Khu thể thao thôn.DOCThông tư 06-2011 Quy định mẫu về tổ chức hoạt động và Tiêu chí của Nhà Văn hóa-Khu thể thao thôn08/12/2012 12:29 SAAdmin So VHTT&DL
Thông tư 07-2012 Hướng dẫn Nghị định 32 về xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm.docThông tư 07-2012 Hướng dẫn Nghị định 32 về xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm08/12/2012 12:30 SAAdmin So VHTT&DL
Thông tư 12-2010 Quy định mẫu về tổ chức hoạt động và tiêu chí của Trung tâm VH-TT xã.docThông tư 12-2010 Quy định mẫu về tổ chức hoạt động và tiêu chí của Trung tâm VH-TT xã08/12/2012 12:30 SAAdmin So VHTT&DL
Thông tư 156 - Thu lệ phí karaoke, vu truong.docThông tư 156 - Thu lệ phí karaoke, vu truong08/12/2012 12:32 SAAdmin So VHTT&DL
Thông tư 48 - Huong dan Nghi dinh 12 huong dan Luat Thuong mai.docThông tư 48 - Huong dan Nghi dinh 12 huong dan Luat Thuong mai08/12/2012 12:30 SAAdmin So VHTT&DL
Thông tư 56-2003 Hướng dẫn điều kiện thành lập Thư viện.docThông tư 56-2003 Hướng dẫn điều kiện thành lập Thư viện08/12/2012 12:31 SAAdmin So VHTT&DL