Thư viện Download

21 QĐ TTPHPCB cong khai ngan sach 9 thang dau nam 2017_1.pdf21 QĐ TTPHPCB cong khai ngan sach 9 thang dau nam 2017_120/10/2017 1:03 SAAdmin So VHTT&DL
báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2019.pdfbáo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 201922/08/2019 11:50 CHAdmin So VHTT&DL
báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.pdfbáo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 201822/08/2019 11:50 CHAdmin So VHTT&DL
conkhaiKHĐT2017.pdfconkhaiKHĐT201720/10/2017 12:21 SAAdmin So VHTT&DL
Cong khai ve Ke hoach dau tu 2020.pdfCong khai ve Ke hoach dau tu 202016/02/2020 6:37 CHAdmin So VHTT&DL
Cong khai ve so lieu quyet toan von dau tu theo nien do 2019.pdfCong khai ve so lieu quyet toan von dau tu theo nien do 201916/02/2020 6:48 CHAdmin So VHTT&DL
Công khai về Kế hoạch Đầu tư năm 2018.pdfCông khai về Kế hoạch Đầu tư năm 201823/03/2018 3:01 SAAdmin So VHTT&DL
Công văn  344.pdfCông văn 34419/04/2018 6:15 CHAdmin So VHTT&DL
Công văn 399.pdfCông văn 39919/04/2018 6:18 CHAdmin So VHTT&DL
QĐ 08.pdfQĐ 0815/01/2020 1:39 SAAdmin So VHTT&DL
QĐ cong bo cong khai du toan ngan sach 9 thang dau nam 2017 cua ĐCM.pdfQĐ cong bo cong khai du toan ngan sach 9 thang dau nam 2017 cua ĐCM30/10/2017 1:28 SAAdmin So VHTT&DL
QĐ Công bố công khai dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2017 của Sở VHTTDL.pdfQĐ Công bố công khai dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2017 của Sở VHTTDL23/10/2017 7:37 CHAdmin So VHTT&DL
Quyết định Công bố công khai ngân sách 9 tháng đầu năm 2017 của Trung tâm Văn hóa tỉnh Lâm Đồng.pdfQuyết định Công bố công khai ngân sách 9 tháng đầu năm 2017 của Trung tâm Văn hóa tỉnh Lâm Đồng30/10/2017 7:27 CHAdmin So VHTT&DL
Quyết định công bố dự toán ngân sách năm 2019.pdfQuyết định công bố dự toán ngân sách năm 201922/08/2019 11:51 CHAdmin So VHTT&DL
Quyết định Công khai dự toán ngân sách 2020.pdfQuyết định Công khai dự toán ngân sách 202015/01/2020 1:40 SAAdmin So VHTT&DL
Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2018.pdfQuyết định công khai quyết toán ngân sách năm 201822/08/2019 11:51 CHAdmin So VHTT&DL
Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2019.pdfQuyết định công khai quyết toán ngân sách năm 201922/04/2020 1:33 SAAdmin So VHTT&DL