Thủ tục hành chínhTên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
Cơ quan thực hiện Sở Văn hóa thể thao và Du Lịch
Cơ sở pháp lý

- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12;
- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP;
- Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg;
- Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT;
- Quyết định số 4597/QĐ-BVHTTDL.

Thủ tục
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận hành nghề nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng.
- Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả; chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn giải quyết.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn (ghi bằng phiếu ý kiến) để người đến nộp hồ sơ bổ sung đúng quy định.
- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích; trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
- Bước 4: Trả kết quả
Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng theo thời hạn trả hồ sơ ghi trên giấy biên nhận (trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản ủy quyền kèm theo chứng minh nhân dân của người được ủy quyền). Nếu đồng ý nhận kết quả qua dịch vụ chuyển phát thư bảo đảm của Bưu điện thỉ phải đăng ký với Bộ phận tiếp nhận hồ sơ khi nộp hồ sơ và chịu trả phí bưu điện.
Thời gian nhận và trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07h00’ đến 11h30’. Chiều từ 13h00’ đến 16h30’(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua bưu điện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
 (1) Đơn đề nghị theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; 
 (2) Danh sách người được cấp Chứng chỉ hành nghề kèm theo bản sao Chứng chỉ hành nghề:
 - Có ít nhất 02 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích;
 - Có ít nhất 03 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích;
 - Có ít nhất 03 người được cấp Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích;
 - Có ít nhất 02 người được cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích;
 (3) Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh;
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận hành nghề tu bổ di tích.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích được cấp cho tổ chức khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định đối với từng trường hợp cụ thể sau:
1. Giấy chứng nhận hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích:
a/ Được thành lập theo quy định của pháp luật;
b/ Có đủ điều kiện hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;
c/ Có ít nhất 02 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích.
2. Giấy chứng nhận hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích:
a/ Được thành lập theo quy định của pháp luật;
b/ Có đủ điều kiện hành nghề thiết kế xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;
c/ Có ít nhất 03 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích.
3. Giấy chứng nhận hành nghề thi công tu bổ di tích:
a/ Được thành lập theo quy định của pháp luật;
b/ Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;
c/ Có ít nhất 03 người được cấp Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích.
4. Giấy chứng nhận hành nghề tư vấn giám sát thi công tu bổ di tích:
a/ Được thành lập theo quy định của pháp luật;
b/ Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định pháp luật về xây dựng;
c/ Có ít nhất 02 người được cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích.
Loại Di Sản Văn hóa
Thời gian
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại Chứng chỉ hành nghề đã hết hạn sử dụng hoặc bị hỏng.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc với chứng chỉ hành nghề bị mất hoặc bổ sung nội dung hành nghề.
Lệ phí
Không quy định
Đính kèm  13. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH.docx