Lấy ý kiến Dự thảo Luật đất đai sửa đổi 

Sáng ngày 31/1/2013, tại Trụ sở Văn phòng ĐBQH tỉnh số 8- Lê Hồng Phong – Thành phố Đà Lạt, Hội đồng nhân dân tỉnh và các sở, ngành có liên quan đã họp trực tuyến với Chính phủ để triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kế hoạch của Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Để triển khai Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH13 ngày 21/1/2013, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 28/1/2013 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Kế hoạch triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi bắt đầu từ ngày 01/2/2013 và kết thúc vào ngày 31/3/2013. Đối với cấp tỉnh sẽ thành lập Tổ giúp việc cho Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh để tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Cơ quan thường trực là Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong tháng 2/2013, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ sớm tổ chức triển khai kế hoạch lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Mọi đóng góp xin gửi thư về địa chỉ:

                             Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng

                             37 Pasteur, Phường 4, Thành phố Đà Lạt.

                             (Ngoài thư ghi: góp ý Luật đất đai sửa đổi)

                             Hoặc gửi bằng e-mail: gopyluatdatdai@lamdong.gov.vn

Tải về các tài liệu liên quan:

1

Nghị quyết 563/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 21/01/2013 Về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Tải về

2

Quyết định 239/QĐ-TTg ngày 28/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Tải về

3

Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) - Dự thảo ngày 28/01/2013

Tải về

4

Kế hoạch số 882/KH-UBND ngày 26/02/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Tải về

5

Phiếu tham vấn các tổ chức về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Tải về

6

Phiếu tham vấn các hộ gia đình, cá nhân về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Tải về

7

Văn bản số 987/UBND-ĐC ngày 01/3/2013 - V/v Tổ chức lấy ý kiến và xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) giao UBND cấp huyện thực hiện. <Mới>

Tải về

8

Văn bản số 988/UBND-ĐC ngày 01/3/2013 - V/v Tổ chức lấy ý kiến và xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) giao cấp Sở thực hiện. <Mới>

Tải về

9

Đề cương Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). <Mới>

Tải về

10

Nội dung gợi ý - Đề nghị các Sở, Ngành lấy ý kiến hóp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). <Mới>

Tải về